Værd at vide

Tilmelding og betaling

Tilmelding til en rejse sker ved personlig henvendelse til Nancy på 2924 3230. Tilmeldingen er først registreret når bankindbetalingen er gennemført. Tilmeldingen er bindende efter indbetaling, og nærmere oplysninger om refusion ved framelding fremgår af den aktuelle rejses informationer. Det tilstræbes at lige antal mænd og kvinder deltager på rejserne.

Rejsedeltagernes ansvar

For at kunne deltage må den rejsende være selvhjulpen, og have bevæg apparatet i orden.Ved alle udenlandsrejser er det rejsedeltagerens eget ansvar at have pas, forsikringer og visum i orden.

  • PAS: Skal være gyldig mindst 6 måneder efter hjemkost, og medbringes. Ved bestilling skal der gives korrekte oplysninger ifølge passet.
  • Forsikringer: Den rejsende opfordres til at have en rejseforsikring og en afbestillingsforsikring.
  • Visum: Er rejsedeltageren ikke dansk statsborger, er det den rejsendes eget ansvar at søge oplysninger om indrejselandets visum-krav. (Ved bestilling skal Frich rejser gøres bekendt med udenlands statsborgerskab)
  • Sygesikringsbevis: Husk at medbringe det blå EU-sygesikringskort som gratis kan rekvireres på Borgerservice.

Frich Rejser giver ikke godtgørelse ved fejl og mangler indenfor ovenstående problematikker.

Det er den rejsendes ansvar at møde rettidigt op, og ved udeblivelse betales der ikke godtgørelse.

Ved alle rejser, både indland/udland, bus og fly er det den rejsendes eget ansvar af følge reglementet, og ved overtrædelse heraf, fraskriver Frich Rejser sig ansvaret for hjemtransport/godtgørelse.  Bortvisning fra bus, hotel eller fly etc. pga. uhensigtsmæssig opførsel, er ikke Frich Rejsers ansvar, og hjemtransport står for egen regning.

Ved flyrejser er det flyselskabets regler som er gældende, og Frich Rejser er ikke ansvarlig for overtrædelse heraf. Det er den rejsendes eget ansvar at være bevidst om gældende regler.

Den rejsende må altid følge rejselederens/chaufførens anvisninger.

Ved alle udenlandsrejser må den rejsende være bekendt med gældende toldregler.

Rejsedeltageren er selv ansvarlig for ejendele.

Aflysning eller ændring

Aflyses rejsen pga. utilstrækkelig tilmelding, godtgøres det indbetalte beløb.

Det udsendte tidsprogram er vejledende og refusion vil ikke finde sted ved forsinkelser/ændringer.

Hvis udefra kommende forhold gør det nødvendigt at ændre rejserute eller hotel, forbeholder Frich Rejser sig retten til disse ændringer.

Uforudsete vejrforhold og trafikale problemer kan have indflydelse på forsinkelser.

Frich Rejser ApS kan ikke garantere for ens værelsesstandarter.

Der tages forbehold for tryk- og prisfejl.

Frich Rejser fraskriver sig ansvaret for erstatning, afslag og godtgørelse, hvis udefrakommende omstændigheder, force majeure eller force majeurelignende forhold opstår. Herunder vejrlige forhold som forhindrer rejsens gennemførelse.

Rejsedeltagernes ændring eller afbestilling

Det vil af fremsendte program fremgå hvorledes tilbagebetaling vil foregå, ved afbestilling, ved den pågældende rejse.

Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. Ved delt dobbeltværelse kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at dele værelse med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammerat eller der opkræves enkeltværelsestillæg.

Afbestillingsforsikring anbefales. Forsikringen skal være tegnet inden betaling af rejsen.Ved afbestilling af rejsen, kan denne ikke af rejsedeltageren overdrages til anden person.

Forsikringer – rejse og afbestillingsforsikring

Frich rejser anbefaler generelt at rejsedeltagerne har sine forsikringer i orden inden rejsen bestilles.

En afbestillingsforsikring dækker blandt andet når der er tale om akut opstået sygdom/tilskadekomst som hindrer deltagelse. Afbestilling pga. sygdom, skal kunne dokumenteres og Frich Rejser skal informeres inden afrejse.

Rejsens pris

Rejsens pris er pr. person, og indbefatter hvad der under den pågældende rejse er anført.

Tillæg fremgår under rejsens information.

Hotellets værelseskapacitet har betydning for antallet af tilgængelige enkeltværelser.

Bagage

Frich Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage, og ansvaret påhvilet den rejsedeltagende.

Rygning

Der er den enkelte rejsedeltagers ansvar at undersøge og overholde rygeregler. Overtrædelse på hoteller medfører fra hotellets side fastsat bøde og afregnes af gæsten.

Frich Rejser og rejsegarantifonden

Frich Rejser er medlem af rejsegarantifonden med nummer 2436.

Busture:

–          Der holdes passende pauser undervejs.

–          Det er ikke tilladt at ryge, ej heller benytte e-cigaretter i busserne.

Samkørsel

Frich rejser vil være behjælpelig med at arrangerer samkørsel, så vidt det er muligt.

Covid-19

Alle restriktioner i forbindelse med COVID-19 vil blive overholdt. Såvel nuværende, som nye som måtte komme til inden den enkelte rejse afvikles. Bus og hoteller har/vil foretage de nødvendige tiltag i forbindelse hermed. Du er selv ansvarlig for at medbringe gyldig dokumentation for test eller vaccine, samt være opdateret på øvrige Corona regler.
Gældende Corona-restriktioner kan betyde aflysning. Du vil i tilfælde heraf få din indbetaling retur.

GDPR

Ved din henvendelse skriftlig eller telefonisk om rejser med ønske om at få mail og sms og ved tilmelding af nyhedsbrev, gives der samtykke til at Frich Rejser ApS, må opbevare dine personoplysninger og efterfølgende må kontakte dig mundlig og skriftlig og på sms, med henblik på at gøre opmærksom på nye arrangementer og kommende rejser.  Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykket kan til  enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Frich Rejser ApS på telefon +45 2924 3230 eller ved mail på frich@frich.nu  Nyhedsbrevet sker ved afmelding på linket som findes nederst i Nyhedsbrevene. Hvis du tilmelder dig gruppen Singlerejser Nancy på Facebook, sørger du selv for at melde dig ud, når du ikke længere vil være medlem af gruppen.

Fortrolighedspolitik

Frich Rejser vægter fortrolighed højt, og det er derfor ikke muligt at få deltagerlister fremsendt. Ved interesse for kontakt med andre deltagerer, er det muligt at ringe til Frich Rejser, som efterfølgende vil formidle kontakten, hvis det er et gensidigt ønske.

Ovenstående jævnfør Lov om pakkerejser.